دقایقی از دوره میکرومکانیک

1 نمایش
منتشر شده
موضوع:شرایط مرزی سرفصل ها: معرفی مدل های مختلف میکرومکانیکی معرفی مواد مختلف که مدلسازی میکرومکانیک در بوجود آمدن آنها نقش اساسی داشته است آشنایی با انواع شرایط مرزی در مدل های میکرومکانیکی آشنایی با نحوه ایجاد هندسه های میکرومکانیکی در نرم افزارهای المان آشنایی با نحوه پیاده سازی مش برای یک مدل میکرومکانیکی درنرمافزارهای المان محدود شنایی با نحوه پیاده سازی شرایط مرزی برای یک مدل میکرومکانیکی درنرم افزارهای المان محدود آشنایی با نحوه استخراج نتایج و محاسبه ضرایب مهندسی مواد از طریق مدل های میکرومکانیکی کار
دسته بندی
کلیپ های آموزشی
اولین نفری باشید که دیدگاه ارائه می کند