خرد کردن چیزهای نرم ترد با ماشین / له کردن دستکش ژله ای / تفریح سرگرمی

2 نمایش